اهدای جوایز دربی 85

تبریک مجدد به برندگان مسابقه #دربی85
نفرات 21 تا 200 مسابقات دربی85 که نام کاربری آنها در لیست زیر موجود هست می بایست جهت دریافت شارژ؛ نام و نام خانوادگی و شماره تلفن همراه خود را با رعایت نکات زیر برای ما ارسال کنید.

🚫 توجه داشته باشید که:
– اگر با #شماره_تلفن_همراه در بازی ثبت نام کرده اید، باید از طریق تلگرام مربوط به همان شماره تلفن، مدارک خود را برای مدیر کانال ساکر چمپیون ارسال کنید.

– اگر با #ایمیل ثبت نام کرده اید باید با همان ایمیل مدارک خود را به ایمیل reward@rashinstudio.ir ارسال کنید.

آدرس کانال تلگرام ساکر چمپیون: @soccerchampions

⭕️ مدارک لازم :
1. نام و نام خانوادگی
2. شماره تلفن همراه (جهت دریافت شارژ)

 

نحوه دریافت جوایز نفرات 21م تا 200م متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

 • لیست نام کاربری نفرات 21 تا 200 مسابقات دربی 85:
  رتبه تلفن مبلغ جایزه (تومان)
  21 9202181300 شارژ 10/000 تومانی
  22 9026674680 شارژ 10/000 تومانی
  23 9187004908 شارژ 10/000 تومانی
  24 9172375650 شارژ 10/000 تومانی
  25 9389441401 شارژ 10/000 تومانی
  26 NULL شارژ 10/000 تومانی
  27 NULL شارژ 10/000 تومانی
  28 9124852334 شارژ 10/000 تومانی
  29 9035149969 شارژ 10/000 تومانی
  30 9366278894 شارژ 10/000 تومانی
  31 NULL شارژ 10/000 تومانی
  32 9152467622 شارژ 10/000 تومانی
  33 9339160025 شارژ 10/000 تومانی
  34 9012898719 شارژ 10/000 تومانی
  35 9032057644 شارژ 10/000 تومانی
  36 9381194345 شارژ 5/000 تومانی
  37 9336017816 شارژ 5/000 تومانی
  38 NULL شارژ 5/000 تومانی
  39 9383607153 شارژ 5/000 تومانی
  40 9211429330 شارژ 5/000 تومانی
  41 NULL شارژ 5/000 تومانی
  42 9372906966 شارژ 5/000 تومانی
  43 9388656514 شارژ 5/000 تومانی
  44 NULL شارژ 5/000 تومانی
  45 9395454132 شارژ 5/000 تومانی
  46 9128318893 شارژ 5/000 تومانی
  47 9037417260 شارژ 5/000 تومانی
  48 9355944157 شارژ 5/000 تومانی
  49 9014797722 شارژ 5/000 تومانی
  50 9212395046 شارژ 5/000 تومانی
  51 9149687765 شارژ 2/000 تومانی
  52 NULL شارژ 2/000 تومانی
  53 9106522199 شارژ 2/000 تومانی
  54 9160605744 شارژ 2/000 تومانی
  55 NULL شارژ 2/000 تومانی
  56 9194746250 شارژ 2/000 تومانی
  57 9367348378 شارژ 2/000 تومانی
  58 9185434006 شارژ 2/000 تومانی
  59 NULL شارژ 2/000 تومانی
  60 9152658007 شارژ 2/000 تومانی
  61 9198460238 شارژ 2/000 تومانی
  62 9305493149 شارژ 2/000 تومانی
  63 9168251503 شارژ 2/000 تومانی
  64 9010857014 شارژ 2/000 تومانی
  65 9019935912 شارژ 2/000 تومانی
  66 NULL شارژ 2/000 تومانی
  67 9396404912 شارژ 2/000 تومانی
  68 9012330068 شارژ 2/000 تومانی
  69 9140860267 شارژ 2/000 تومانی
  70 9902107502 شارژ 2/000 تومانی
  71 NULL شارژ 2/000 تومانی
  72 9369337503 شارژ 2/000 تومانی
  73 NULL شارژ 2/000 تومانی
  74 9111127625 شارژ 2/000 تومانی
  75 9192961911 شارژ 2/000 تومانی
  76 9358011132 شارژ 2/000 تومانی
  77 9157687687 شارژ 2/000 تومانی
  78 9308705534 شارژ 2/000 تومانی
  79 9191836278 شارژ 2/000 تومانی
  80 9031794979 شارژ 2/000 تومانی
  81 9386138564 شارژ 2/000 تومانی
  82 9125339387 شارژ 2/000 تومانی
  83 NULL شارژ 2/000 تومانی
  84 9380721562 شارژ 2/000 تومانی
  85 NULL شارژ 2/000 تومانی
  86 9167672512 شارژ 2/000 تومانی
  87 NULL شارژ 2/000 تومانی
  88 NULL شارژ 2/000 تومانی
  89 NULL شارژ 2/000 تومانی
  90 9139617061 شارژ 2/000 تومانی
  91 9373233884 شارژ 2/000 تومانی
  92 NULL شارژ 2/000 تومانی
  93 9157214690 شارژ 2/000 تومانی
  94 NULL شارژ 2/000 تومانی
  95 9197715866 شارژ 2/000 تومانی
  96 9149116960 شارژ 2/000 تومانی
  97 9166109306 شارژ 2/000 تومانی
  98 9155622670 شارژ 2/000 تومانی
  99 NULL شارژ 2/000 تومانی
  100 NULL شارژ 2/000 تومانی
  101 9224309382 شارژ 1/000 تومانی
  102 9364093756 شارژ 1/000 تومانی
  103 9351420383 شارژ 1/000 تومانی
  104 9331669749 شارژ 1/000 تومانی
  105 9386364116 شارژ 1/000 تومانی
  106 9145067945 شارژ 1/000 تومانی
  107 9382436609 شارژ 1/000 تومانی
  108 NULL شارژ 1/000 تومانی
  109 NULL شارژ 1/000 تومانی
  110 9017955724 شارژ 1/000 تومانی
  111 NULL شارژ 1/000 تومانی
  112 NULL شارژ 1/000 تومانی
  113 9149467882 شارژ 1/000 تومانی
  114 9035295386 شارژ 1/000 تومانی
  115 9223284902 شارژ 1/000 تومانی
  116 9115090188 شارژ 1/000 تومانی
  117 9154886300 شارژ 1/000 تومانی
  118 9175837023 شارژ 1/000 تومانی
  119 9226392585 شارژ 1/000 تومانی
  120 9361434077 شارژ 1/000 تومانی
  121 NULL شارژ 1/000 تومانی
  122 NULL شارژ 1/000 تومانی
  123 9038162962 شارژ 1/000 تومانی
  124 NULL شارژ 1/000 تومانی
  125 9034854097 شارژ 1/000 تومانی
  126 9118191043 شارژ 1/000 تومانی
  127 NULL شارژ 1/000 تومانی
  128 9332183431 شارژ 1/000 تومانی
  129 9159940730 شارژ 1/000 تومانی
  130 9144576717 شارژ 1/000 تومانی
  131 9335831748 شارژ 1/000 تومانی
  132 9359891621 شارژ 1/000 تومانی
  133 9374572186 شارژ 1/000 تومانی
  134 9397817083 شارژ 1/000 تومانی
  135 9333863356 شارژ 1/000 تومانی
  136 9303704307 شارژ 1/000 تومانی
  137 9358239213 شارژ 1/000 تومانی
  138 9337977998 شارژ 1/000 تومانی
  139 NULL شارژ 1/000 تومانی
  140 9308350389 شارژ 1/000 تومانی
  141 9374310248 شارژ 1/000 تومانی
  142 9354257843 شارژ 1/000 تومانی
  143 9191028781 شارژ 1/000 تومانی
  144 9037172846 شارژ 1/000 تومانی
  145 9193041195 شارژ 1/000 تومانی
  146 9038365632 شارژ 1/000 تومانی
  147 9351218271 شارژ 1/000 تومانی
  148 9367961676 شارژ 1/000 تومانی
  149 9113561183 شارژ 1/000 تومانی
  150 9385566981 شارژ 1/000 تومانی
  151 9122872383 شارژ 1/000 تومانی
  152 9207101988 شارژ 1/000 تومانی
  153 9351750065 شارژ 1/000 تومانی
  154 NULL شارژ 1/000 تومانی
  155 9383575685 شارژ 1/000 تومانی
  156 9109890408 شارژ 1/000 تومانی
  157 NULL شارژ 1/000 تومانی
  158 9377916009 شارژ 1/000 تومانی
  159 9136206608 شارژ 1/000 تومانی
  160 9904937750 شارژ 1/000 تومانی
  161 9367219226 شارژ 1/000 تومانی
  162 9396029253 شارژ 1/000 تومانی
  163 9116896568 شارژ 1/000 تومانی
  164 9355705100 شارژ 1/000 تومانی
  165 9217852657 شارژ 1/000 تومانی
  166 9388837357 شارژ 1/000 تومانی
  167 NULL شارژ 1/000 تومانی
  168 9012510475 شارژ 1/000 تومانی
  169 9367021771 شارژ 1/000 تومانی
  170 9306493599 شارژ 1/000 تومانی
  171 9182557750 شارژ 1/000 تومانی
  172 9153181849 شارژ 1/000 تومانی
  173 9334111212 شارژ 1/000 تومانی
  174 NULL شارژ 1/000 تومانی
  175 9214383752 شارژ 1/000 تومانی
  176 9158244136 شارژ 1/000 تومانی
  177 9386736645 شارژ 1/000 تومانی
  178 9023682010 شارژ 1/000 تومانی
  179 9398106419 شارژ 1/000 تومانی
  180 9025563435 شارژ 1/000 تومانی
  181 9033756290 شارژ 1/000 تومانی
  182 9338809627 شارژ 1/000 تومانی
  183 NULL شارژ 1/000 تومانی
  184 9368654428 شارژ 1/000 تومانی
  185 9135646072 شارژ 1/000 تومانی
  186 NULL شارژ 1/000 تومانی
  187 NULL شارژ 1/000 تومانی
  188 9102186978 شارژ 1/000 تومانی
  189 9173064563 شارژ 1/000 تومانی
  190 9305802581 شارژ 1/000 تومانی
  191 9010313975 شارژ 1/000 تومانی
  192 9146982395 شارژ 1/000 تومانی
  193 9213821608 شارژ 1/000 تومانی
  194 9034957183 شارژ 1/000 تومانی
  195 NULL شارژ 1/000 تومانی
  196 9177512321 شارژ 1/000 تومانی
  197 NULL شارژ 1/000 تومانی
  198 NULL شارژ 1/000 تومانی
  199 9177716876 شارژ 1/000 تومانی
  200 9397904589 شارژ 1/000 تومانی

10 نظرات

 1. چرا اسم من نیس؟؟؟چجوری باید ثبت میکردم دیگه ؟؟؟چرته همش

  1. گویا اسمم جا افتاده بود الان درست شد ..مرسی

 2. من که تلگرام ندارم چی؟
  در ضمن جایزه مسابقه دفاع مقدس منو هنوز ندادید فک کنم این بره واسه سال آینده
  یوزر beterkoon هستم.

 3. سلام چقدر دیر جایزه میدید حالا ۲۰روز گذشت .پس یکم سریعتر

 4. slm…
  عالیه عالیه
  ولی چرا اسم من نیست؟؟؟

 5. هول نشو پسر(سامان)…

 6. چرا هیچ خبری از جایزه دربی نیس؟قرار نیست جایزه هارو بدین؟یکی جواب بده حداقل چه وضعیه؟

 7. آقا همش سرکاریه نفرات اول تا سوم از خودشونه الکی امتیاز میدن بهش واسه حرفمم مدرک دارم همین که تو دربی اول شد بالا ۷۰ ۸۰ بار تو بازیا با من افتاد سریع از بازی خارج میشد یه مدرک دیگه هم اینه که با ۳۵هزارتا بازی و۷۵درصدپیروزی لولش ۲۰۰ تا بود که اصن با عقل جور درنمیاد من با ۲۰۰۰ بازی لولم ۱۴۰تاس اونوقت اون با ۳۶هزارتا بازی ۲۰۰تا !!!اولم شد جایزشم دادن خخخخ
  حالا اونم هیچی هیچ خبری از جایزه ها نشد هیشکیم جواب گو نیس ..هه
  خلاصه سرکارین شدیدا

از نظر خود صرف نظر کنید

لطفا نام خود را وارد نمایید
لطفا نظر خود را وارد کنید